เกี่ยวกับเรา

About Us

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กร

ให้ก้าวหน้าและเพิ่มศักยภาพในการให้ผลิต

รู้จัก CEO
__________
image


บริษัท ทรัพย์ทองห่อ จำกัด

ได้แสดงถึงมาตรฐานในการจัดการกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างมีระสิทธิผลและถูกนำไปปฏิบัติโดยพนักงานทุกคนแผนฉบับนี้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติไว้มากมาย

เพื่อที่จะป้องกันการกระทำที่ลัดขั้นตอน ซึ่งหากปล่อยปละละเลยไปก็จะกลายเป็นการยอมรับและเคยชินของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน ซึ่งไม่เพียงแค่จะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุสะดุดหกล้มแต่สภาพเช่นนี้ยังจะก่อให้เกิดการสะสมสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้ไฟไหม้ขนาดเล็กขยายวงกว้างมากขึ้น อาทิเช่น ในบรรยากาศที่ถูกเจือปนด้วยสารไวไฟอันเกิดจากการรั่วไหลและถูกจุดติดขึ้นจากประกายไฟที่มาจากสายไฟ ปลั๊กพ่วงที่ถูกใช้งานในบริเวณนั้นอย่างไม่ระมัดระวัง การบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาแบบมักง่ายแบบเฉพาะหน้า และในที่สุดก็กลายเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ หรือกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุที่รุนแรง อาทิเช่น ก๊าซรั่ว ไฟไหม้ ที่เกิดจากการรั่วไหลของสารไวไฟรวมถึงสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติที่ไวไฟโดยสรุปแนวทางที่เสนอในแผนฉบับนี้ควรจะถูกนำไปดำเนินการร่วมกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)18001 และ ISO 14001ที่บริษัทมีอยู่ก่อนแล้ว

สิ่งที่กล่าวไว้ในรายงานสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนั้นจึงเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนจากที่ปรึกษาไปยังผู้บริหารให้ได้เกิดความตระหนักและใช้ข้อเสนอแนะเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ในการตรวจประเมิน ที่ปรึกษาได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปเป็นจำนวนมากและนำมาประกอบในแผนฉบับนี้ การกระทำและสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นในรูปเหล่านั้นนำมาเพื่อประกอบคำอธิบายถึงโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากเจตนาที่จะนำมาใช้เป็นข้อตำหนิในเชิงลบแต่อย่างใดหากแต่เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันต่อไป

 

นโยบายบริษัท
__________

 

  นโยบาย บริษัท บริษัท ทรัพย์ทองห่อ จำกัด เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญในการที่พัฒนาองค์กร ให้ก้าวหน้า เพิ่มศักยภาพในการให้ผลิต และบุคลากร ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้นำระบบบริหารบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยกำหนดให้มีระบบบริหารงานเชิงบูรณาการทั้งการจัดการบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดสุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,TLS8001, ISO50001มาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

สร้างนวัตนกรรมใหม่ผ่านตราสินค้าแบรนด์ “FOCUS” ให้มีความโดดเด่น แตกต่างและทรงประสิทธิภาพมากกว่าแบรนด์สินค้าไทยอื่นๆ
มุ่งพัฒนาสินค้า OEM โดยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสินค้าที่มีบูรณาการและมาตรฐานโดยมีต้นทุนต่ำ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงาน
พัฒนา และปรับปรุงองค์กรสู่มาตรฐานสากล มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัท
มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยความปลอดภัย
ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย
 ปฎิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายของมาตรฐานแรงงานไทย TLS8001 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบูรณาการ และวัตถุประสงค์บูรณาการ

  บริษัท ทรัพย์ทองห่อ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ระบบบริหารงานเชิงบูรณาการทั้งการจัดการบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดสุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ISO9001, ISO 14001, ISO 45001,TLS8001,ISO 50001 เพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรบูรณาการ ตามมาตรฐานสากล และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามข้อกำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยผู้บริหารได้กำหนดนโยบายบูรณาการ Integration policy ขององค์กรไว้ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายนี้หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจการผลิตแอร์ ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็น ต่อการทำงาน บริษัทจะทำงานพร้อมวางแผนเพื่อคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และไม่ละเลยต่อผลกระทบจากการทำงานของเราต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเชิงแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะมุ่งเน้นที่จะป้องกันการบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทจะปกป้อง ป้องกันมลพิษจากกิจกรรม การผลิต ออกสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีการใช้ทรัพยกรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจะมั่นใจว่าการทำงานทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทจะมุ่งมั่นรักษาระบบมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าประเภทการผลิตแอร์ ที่ถูกส่งมอบถึงมือลูกค้ามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอันเป็นปรัชญาการทำงานของทางบริษัทฯนั้นเอง

นโยบายนี้ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของบริษัท เพื่อให้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นโยบายคุณภาพนี้สามารถวัดผลได้ทุกระดับ บริษัทจะมุ่งมั่นต่อการที่จะประยุกต์ใช้กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงพร้อมที่จะปรับปรุงสมรรถนะ การใช้พลังงานและระบบการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนือง โดยมีเป้าหมายองค์กรดังนี้ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 16,500ชุด / ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถในการทำงาน มุ่งเน้นระบบการทวนสอบการผลิตทุกขั้นตอนก่อนส่งสินค้า รณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกคนให้มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองนโยบายตามข้อกำหนดกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อตอบสนองการจัดการด้านพลังงาน โดยได้ประกาศนโยบายนี้ไปยังพนักงานทุกระดับทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดภาระกิจ และวัตถุประสงค์บูรณาการ (Integration Objective) เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายข้างต้นดังนี้ เพื่อความสำเร็จ และบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

image

 

 เป้าหมายขององค์กร
__________


  • สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถในการทำงาน
  • มุ่งเน้นระบบการทวนสอบการผลิตทุกขั้นตอนก่อนส่งสินค้า
  • รณรงค์กระตุ้นปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกคนให้มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน
  • เพื่อตอบสนองนโยบายตามข้อกำหนดกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
  • เพื่อตอบสนองการจัดการด้านพลังงาน
ผังองค์กร
__________
ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา
__________

ผลงาน / โครงการ 
__________

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้